Πέμπτη

Επιτροπή θα εξετάσει τους δασικούς χάρτες Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας


Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας.
Σημειώνεται ότι έδρα της επιτροπής καθορίζεται η Καλαμάτα και συγκεκριμένα η επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Δασών, Ύδρας 5, στην Καλαμάτα.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη περιοχής Δημοτικής
Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου,
Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας- Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30-5-1997).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄/27-12-2010).
4. Την πράξη 40/29-12-2010 του Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των
Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμός Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
του Κράτους» (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/2010).
5. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 4 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄)
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2683/99 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄/9-2-1999).
7. Την παράγραφο στ΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 187/21-7-2000 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός
και στελέχωση της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπ. Γεωργίας και των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων
των Δ/νσεων Δασών των Περιφερειών και των Νομών» (Φ.Ε.Κ. 176Α΄).
8. Την αρίθμ. 199284/707/14-02-2010 (ΦΕΚ 2159/Β΄) απόφαση Υπ. Περ/ντος, Ενέργ. και Κλιμ. Αλλαγής
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρίθμ. 115464/154/17-03-2011 (ΦΕΚ 525/Β΄).
9. Το αρίθμ. 34033/13-03-2012 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. που αφορά πρόταση
ορισμού μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων επί Δασικών Χαρτών στην
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
ΑΔΑ: Β4ΩΡΟΡ1Φ-6ΤΗ
10. Το αρίθμ. 2244/14-03-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά πρόταση ορισμού μελών για τη
συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων επί Δασικών Χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας
11. Το δασικό χάρτη περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών
Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας- Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας, που αναρτήθηκε την 16-12-2011, σύμφωνα με την 4651/16-12-2011 ανακοίνωση της
Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Συγκροτούμε επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη περιοχής
Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου,
Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας- Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που
αναρτήθηκε την 16-12-2011 αποτελούμενη από τους:
α. Νίκα Ηλία, Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ., του Δικαστικού Γραφείου Καλαμάτας ως Πρόεδρο.
β. Καραμπάτσο Παναγιώτη, Δασολόγο της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας ως μέλος.
γ. Ξενούλη Αικατερίνη του Πέτρου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως μέλος.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο Μουτσούλας Παύλος, Διοικητικός υπάλληλος της Δ/νσης Δασών
Μεσσηνίας.
Αναπληρωματικά μέλη κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω ορίζονται:
α. Παπαρούνη Γιολάντα, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., του Δικαστικού Γραφείου Καλαμάτας
β. Χριστοπούλου Ρουμπίνη, Δασολόγο του Δασαρχείου Καλαμάτας
γ. Κρασσακόπουλο Ανδρέα του Δημητρίου, Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου
Γραμματέας η Βενιζελάκου Δήμητρα, Διοικητικός υπάλληλος της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας.
Έδρα της επιτροπής καθορίζεται η πόλη της Καλαμάτας και συγκεκριμένα η επιτροπή θα συνεδριάζει
στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας – Ύδρας 5.
Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με την 199284/707/14-02-2010 (ΦΕΚ
2159/Β΄) απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα με
την αρίθμ. 2/12171/0022/11-03-2011 Κ.Υ.Α. Υπ. Οικονομικών & Περ/ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(Φ.Ε.Κ. 80/Υ.Ο.Δ.Δ./31-03-2011).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου